Home » Dormitories

Dormitories

တော်ဝင်ဆောင် (ကျောင်းသား)

ခွာညိုဆောင် (ကျောင်းသူဆောင်)

သဇင်ဆောင် (ကျောင်းသူ)

ကံ့ကော်ဆောင် (ပါမောက္ခဆရာမကြီးများ)

ယုဇနဆောင် (တွဲဖက်ပါမောက္ခဆရာမများ)

ငုဝါဆောင် (တွဲဖက်ပါ​ေမာက္ခဆရာမများ)

နှင်းဆီဆောင် (ဆရာမများဆောင်)

စံပယ်ဆောင် (ဆရာမများဆောင်)

ခရေဆောင် (ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးများ)

မြတ်လေးဆောင် (ဆရာဆောင်)